Day 1 - MondayDay 2 - TuesdayDay 3 - WednesdayDay 4 - ThursdayDay 5 - FridayDay 6 - Saturday