Day 1 - SaturdayDay 2 - SundayDay 3 - MondayDay 4 - TuesdayDay 5 - WednesdayDay 6 - ThursdayDay 7 - Friday